OUR ACTIVITIES

תחומי פעילות

com-safe
תיקי שטח וסקרי סיכונים
9

תיקי שטח וסקרי סיכונים

חברת קומ סייף מבצעת סקרי סיכונים, אובדן ומניעה כחלק מחבילת האבטחה המסופקת ללקוחותיה. השירות ניתן הן בהיבטים הטכניים-מערכתיים והן בהיבטי אבטחת המידע והגניבות.
מתוך ההכרה בכך שמידע שווה כסף רב, מודיעין עסקי וריגול תעשייתי הפכו לכלי אינטגרלי במערך העסקי של חברות במשק. תהליכי עבודה לא נכונים יוצרים פרצות, המאפשרות דרך קלה לביצוע גניבות וריגול תעשייתי. אנו, מאמינים כי ניתן לצמצם ואף למנוע חלק ניכר מהסיכונים ומהגניבות באמצעות איתורם והקמת מערך אבטחה יעיל, המשלב אמצעיםטכניים וכוח אדם מיומן.

תהליך ביצוע הסקרים משלב סיורי שטח, פגישות וראיונות בכל רמות הארגון, תצפיות ללימוד תהליכי העבודה, בדיקת נהלים ובדיקות מעשיות של מערכות.
בפגישה מקדימה הנערכת לאחר ביקור ראשוני אנו מציגים לארגון את נושאי הסקר ולומדים את בעיותיו.

הרכב הדו"ח המוגש:

• הערכת סיכונים

• תיאור וניתוח - תמונת מצב

• מצג ליקויים וסיכונים

• המלצות לביצוע

• תוכנית עבודה למימוש ההמלצות

• ליווי זמני / קבוע למימוש תוכנית העבודה


חברת קומ סייף מבצעת סקרי סיכונים, אובדן ומניעה כחלק מחבילת האבטחה המסופקת ללקוחותיה. השירות ניתן הן בהיבטים הטכניים-מערכתיים והן בהיבטי אבטחת המידע והגניבות.
מתוך ההכרה בכך שמידע שווה כסף רב, מודיעין עסקי וריגול תעשייתי הפכו לכלי אינטגרלי במערך העסקי של חברות במשק. תהליכי עבודה לא נכונים יוצרים פרצות, המאפשרות דרך קלה לביצוע גניבות וריגול תעשייתי. אנו, מאמינים כי ניתן לצמצם ואף למנוע חלק ניכר מהסיכונים ומהגניבות באמצעות איתורם והקמת מערך אבטחה יעיל, המשלב אמצעיםטכניים וכוח אדם מיומן.

תהליך ביצוע הסקרים משלב סיורי שטח, פגישות וראיונות בכל רמות הארגון, תצפיות ללימוד תהליכי העבודה, בדיקת נהלים ובדיקות מעשיות של מערכות.
בפגישה מקדימה הנערכת לאחר ביקור ראשוני אנו מציגים לארגון את נושאי הסקר ולומדים את בעיותיו.

הרכב הדו"ח המוגש:

• הערכת סיכונים

• תיאור וניתוח - תמונת מצב

• מצג ליקויים וסיכונים

• המלצות לביצוע

• תוכנית עבודה למימוש ההמלצות

• ליווי זמני / קבוע למימוש תוכנית העבודה


contact us
ליצירת קשר לחץ כאן