OUR ACTIVITIES

תחומי פעילות

com-safe
אינטגרציה מערכתית ,מערכות שו"ב
6

אינטגרציה מערכתית ,מערכות שו"ב

על מנת לייצר את היכולת לקבלת ההחלטות בזמן אירוע ממערכות רבות המתנקזות לחדר הבקרה, יש צורך בתכנון נכון של קבלת האינדיקציות מהמערכות השונות ויצירת ממשקים נוחים לתפעול בינהן. לחברת קומ-סייף  סל פתרונות טכנולוגיים לשליטה ובקרה על מערך מגון והאבטחה לכל אתר ואתר בהתאם לרגישותו המבצעית והיכולות הכלכליות של הארגון\לקוח. שימוש בתוכנות שו"ב נכונות ויעילות ואינטגרציה מערכתית טובה יאפשרו למקבלי ההחלטות תגובות מהירות ,תחקור אירועים מהיר ומדויק יותר, הפעלת כוחות עזר ויכולת למידה בדיעבד של אירועים מורכבים.

 

 

על מנת לייצר את היכולת לקבלת ההחלטות בזמן אירוע ממערכות רבות המתנקזות לחדר הבקרה, יש צורך בתכנון נכון של קבלת האינדיקציות מהמערכות השונות ויצירת ממשקים נוחים לתפעול בינהן. לחברת קומ-סייף  סל פתרונות טכנולוגיים לשליטה ובקרה על מערך מגון והאבטחה לכל אתר ואתר בהתאם לרגישותו המבצעית והיכולות הכלכליות של הארגון\לקוח. שימוש בתוכנות שו"ב נכונות ויעילות ואינטגרציה מערכתית טובה יאפשרו למקבלי ההחלטות תגובות מהירות ,תחקור אירועים מהיר ומדויק יותר, הפעלת כוחות עזר ויכולת למידה בדיעבד של אירועים מורכבים.

 

 

contact us
ליצירת קשר לחץ כאן