SOME OF OUR PROJECT

פרוייקטים לדוגמא:

מרכז לוגיסטי עמיר שיווק חברה להשקעות בחקלאות בע"מ

ייעוץ תכנון והתקנת מערכות:

מערכת הקלטה דיגיטלית

מערכת בקרת כניסות ושערים

מערכת גילוי פריצה

אינטגרציה מערכתית ושליטה מרוחקת על האתר

ייעוץ תכנון והתקנת מערכות:

מערכת הקלטה דיגיטלית

מערכת בקרת כניסות ושערים

מערכת גילוי פריצה

אינטגרציה מערכתית ושליטה מרוחקת על האתר

חזרה לכל הפרויקטים