Our Projects

קומ-סייף
רשות הטבע והגנים -מוזיאון השומרוני הטוב

רשות הטבע והגנים -מוזיאון השומרוני הטוב

התקנת מערכות אבטחה :

מערכת הקלטה דיגיטלית

מערכת גילוי פריצה

אינטגרציה ושליטה מרוחקת על האתר

חזרה לכל הפרויקטים